National - Overall  | Country Ranking

Location: Tokyo, Japan | Date: 6 July, 2019

Overall Kids Junior Adult Senior National Kids Junior Adult Senior

PositionCompetitorCompetition Total (Points in current standards)
1  Naoya HIRATA 4059 (3823)
2  Ryo Kobayashi  2338 (2196)
3  Akira Okuno 2099 (1966)
4  Yuzuki Takaoka 1857 (1726)
5  Takafumi Sakakibara 1508 (1431)
6  Yusuke Naito 1119 (1040)
7  Shohei Hara 972 (917)
8  Hiromitsu HISHIDA 849 (788)
9  Hiroshi ABE 627 (590)
10  Norikazu Tanaka 286 (285)
11  Naoki Shindo 240 (240)
12  Tsuyoshi Hosoya 45 (45)
13  Takei Akito 13 (13)
14  Kunitaka Shimizu 13 (13)
PositionCompetitorScore
1  Naoya HIRATA33 pointsPersonal Best
2  Kamicho Hirokazu22 pointsPersonal Best
3  Akira Okuno20 pointsPersonal Best
4  Ryo Kobayashi 19 pointsPersonal Best
5  Yuzuki Takaoka15 pointsPersonal Best
6  Takafumi Sakakibara14 pointsPersonal Best
7  Hiromitsu HISHIDA9 pointsPersonal Best
8  Yusuke Naito9 pointsPersonal Best
9  Shohei Hara8 pointsPersonal Best
10  Hiroshi ABE5 points 
11  Norikazu Tanaka3 pointsPersonal Best
PositionCompetitorScore
1  Naoya HIRATA61 wordsPersonal Best
2  Takafumi Sakakibara32 wordsPersonal Best
3  Kamicho Hirokazu32 wordsPersonal Best
4  Yuzuki Takaoka20 wordsPersonal Best
5  Ryo Kobayashi 19 wordsPersonal Best
6  Akira Okuno13 wordsPersonal Best
7  Hiroshi ABE2 words 
8  Hiromitsu HISHIDA0 wordsPersonal Best
9  Shohei Hara0 wordsPersonal Best
10  Norikazu Tanaka0 wordsPersonal Best
11  Yusuke Naito0 wordsPersonal Best
PositionCompetitorScore
1  Naoya HIRATA528 digitsPersonal Best
2  Ryo Kobayashi 270 digitsPersonal Best
3  Yuzuki Takaoka255 digitsPersonal Best
4  Akira Okuno254 digitsPersonal Best
5  Kamicho Hirokazu222 digits 
6  Shohei Hara102 digitsPersonal Best
7  Takafumi Sakakibara69 digitsPersonal Best
8  Hiroshi ABE60 digits 
9  Yusuke Naito45 digitsPersonal Best
10  Norikazu Tanaka0 digitsPersonal Best
11  Hiromitsu HISHIDA0 digitsPersonal Best
PositionCompetitorScore
1  Naoya HIRATA53 datesPersonal Best
2  Akira Okuno31 datesPersonal Best
3  Kamicho Hirokazu29 datesPersonal Best
4  Ryo Kobayashi 20 datesPersonal Best
5  Yuzuki Takaoka19 datesPersonal Best
6  Takafumi Sakakibara14 datesPersonal Best
7  Yusuke Naito12 datesPersonal Best
8  Shohei Hara12 datesPersonal Best
9  Hiroshi ABE11 dates 
10  Hiromitsu HISHIDA6 datesPersonal Best
11  Norikazu Tanaka0 datesPersonal Best
PositionCompetitorScore
1  Naoya HIRATA184 digits 
2  Ryo Kobayashi 132 digitsPersonal Best
3  Akira Okuno130 digitsPersonal Best
4  Yuzuki Takaoka80 digits 
5  Shohei Hara80 digitsPersonal Best
6  Kamicho Hirokazu78 digits 
7  Takafumi Sakakibara72 digitsPersonal Best
8  Hiroshi ABE44 digits 
9  Yusuke Naito40 digitsPersonal Best
10  Norikazu Tanaka40 digitsPersonal Best
11  Hiromitsu HISHIDA0 digitsPersonal Best
PositionCompetitorScore
1  Naoya HIRATA4.04 Deck(s) / 210 cardsPersonal Best
2  Ryo Kobayashi 2.13 Deck(s) / 111 cardsPersonal Best
3  Kamicho Hirokazu2.1 Deck(s) / 109 cardsPersonal Best
4  Hiromitsu HISHIDA1.04 Deck(s) / 54 cardsPersonal Best
5  Takafumi Sakakibara1 Deck(s) / 52 cardsPersonal Best
6  Shohei Hara1 Deck(s) / 52 cardsPersonal Best
7  Hiroshi ABE0.75 Deck(s) / 39 cards 
8  Akira Okuno0.23 Deck(s) / 12 cardsPersonal Best
9  Yuzuki Takaoka0.04 Deck(s) / 2 cards 
10  Yusuke Naito0 Deck(s) / 0 cardsPersonal Best
11  Norikazu Tanaka0 Deck(s) / 0 cardsPersonal Best
PositionCompetitorScore
1  Naoya HIRATA382 digitsPersonal Best
2  Akira Okuno320 digitsPersonal Best
3  Ryo Kobayashi 208 digitsPersonal Best
4  Yuzuki Takaoka208 digitsPersonal Best
5  Shohei Hara168 digitsPersonal Best
6  Yusuke Naito160 digitsPersonal Best
7  Takafumi Sakakibara160 digitsPersonal Best
8  Hiromitsu HISHIDA90 digitsPersonal Best
9  Norikazu Tanaka40 digitsPersonal Best
10  Hiroshi ABE2 digits 
PositionCompetitorScore
1  Naoya HIRATA263 pointsPersonal Best
2  Ryo Kobayashi 178 pointsPersonal Best
3  Akira Okuno166 pointsPersonal Best
4  Yuzuki Takaoka163 pointsPersonal Best
5  Yusuke Naito142 pointsPersonal Best
6  Takafumi Sakakibara129 pointsPersonal Best
7  Hiromitsu HISHIDA126 pointsPersonal Best
8  Shohei Hara69 pointsPersonal Best
9  Hiroshi ABE51 points 
10  Norikazu Tanaka2 pointsPersonal Best
PositionCompetitorScore
1  Naoya HIRATA29 digits 
2  Yuzuki Takaoka20 digitsPersonal Best
3  Akira Okuno17 digitsPersonal Best
4  Ryo Kobayashi 16 digitsPersonal Best
5  Takafumi Sakakibara10 digitsPersonal Best
6  Yusuke Naito10 digitsPersonal Best
7  Hiroshi ABE8 digitsPersonal Best
8  Norikazu Tanaka5 digitsPersonal Best
9  Hiromitsu HISHIDA4 digitsPersonal Best
10  Shohei Hara3 digitsPersonal Best
PositionCompetitorScore
1  Naoya HIRATA47.312 secondsPersonal Best
2  Ryo Kobayashi 69.329 secondsPersonal Best
3  Naoki Shindo107.679 secondsPersonal Best
4  Yuzuki Takaoka112.381 secondsPersonal Best
5  Akira Okuno157.354 secondsPersonal Best
6  Yusuke Naito194.69 secondsPersonal Best
7  Takafumi Sakakibara263.176 secondsPersonal Best
8  Hiromitsu HISHIDA44 cardsPersonal Best
9  Shohei Hara24 cardsPersonal Best
10  Tsuyoshi Hosoya21 cardsPersonal Best
11  Norikazu Tanaka16 cardsPersonal Best
12  Takei Akito6 cardsPersonal Best
13  Kunitaka Shimizu6 cardsPersonal Best
14  Hiroshi ABE2 cards 
15  Kamicho Hirokazu0 cards